Doel

Inleiding: Boerderij “Strandvliet” is een monumentale, eeuwenoude boerderij. De huidige gebouwen, bestaande uit het winterhuis met aangebouwde veestalling en het zomerhuis met aangebouwde garage en paardenstal dateren uit 1762. Een jaar eerder werden de oorspronkelijke gebouwen door brand verwoest, en is op de bestaande fundamenten de huidige boerderij herbouwd. De vestiging “Strandvliet” wordt lang voor die tijd op diverse landkaarten en in diverse beschrijvingen reeds genoemd. De thans bekende eerste vermelding dateert uit 1694. Sinds mensenheugenis functioneerde de boerenhofstede als melkveehouderijbedrijf. In het besef dat het een uitzonderlijk voorrecht was dat de heer W.K. Schoenmaker en zijn vrouw J. Schoenmaker-Brandse op deze historische locatie mochten boeren hebben zij de boerderij op traditionele wijze geëxploiteerd, met maximaal behoud van de historische uitstraling van de boerderij. Onderdeel van die missie was deze, als een van de weinige in deze omgeving nog in oorspronkelijke staat verkerende boerderij te behouden voor de gemeenschap. Niet alleen als verschijningsvorm, maar ook als actieve boerderij, en deze deel uit te laten maken van de gemeenschap door de boerderij open te stellen voor publiek, schilder- en andere cursussen te laten plaatsvinden, de boerderij beschikbaar te stellen voor verfilming en filmopnames, de moestuin in de boomgaard beschikbaar te stellen voor tuinders die op traditionele, natuurvriendelijke wijze tuinieren, enz. Hun wens om de boerderij, niet alleen in vorm, maar ook in functie, maximaal zijn historische plaats te laten behouden, hield in dat de boerderij als landbouwbedrijf, als veehouderijbedrijf moest blijven functioneren. In dat historisch perspectief heeft de stichting “Stichting boerenhofstede Strand-Vliet” tot doel de boerderij te behouden en in oorspronkelijke functie te houden, de historie te documenteren en de hofstede levend te houden voor de gemeenschap. Doelstelling: Het statutaire doel is:

 1. De stichting stelt zich ten doel het instandhouden van de boerenhofstede genaamd “Strandvliet“, gelegen aan de Binnenweg 18 te 1191 AA Ouderkerk aan de Amstel, waaronder medebegrepen het zo mogelijk doen uitoefenen van de veehouderij.
 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken:
 • door het instandhouden van de huidige uiterlijke verschijningsvorm van de thans bestaande hofstede met zomer- en winterhuis, aangebouwde stal en ver­dere aanhorigheden;
 • door het verhuren danwel verpachten van de hoeve, het zomer- en het winter­huis, de verschillende schuren en stallen, zowel tezamen als afzonderlijk;
 • door het verpachten of op andere wijze gebruiken of doen gebruiken van de bij de hofstede behorende landerijen;
 • door het organiseren van bezichtigingen en het houden van exposities;
 • door het verwerven, beheren en exploiteren van financiële middelen en andere goederen, welke in het kader van haar doelstelling worden aangewend; en
 • met alle andere wettige middelen, welke – naar het oordeel van haar bestuur – tot het bereiken van het door haar gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.

Met inachtneming van de schetsomschrijving in de inleiding stelt de stichting zich ten doel de boerenhofstede genaamd “Strandvliet”, gelegen aan de Binnenweg 18 te 1191 AA Ouderkerk aan de Amstel in zijn meest oorspronkelijke verschijningsvorm in stand te houden. De historische waarde van de boerderij omvat echter meer dan enkel de verschijningsvorm. Ook de functie en de geschiedenis van de boerderij vormen een essentieel onderdeel. De stichting stelt zich dan ook tot doel, naast het behoud en waar nodig herstellen en versterken van de oorspronkelijke verschijningsvorm, ook het doen functioneren van het (melk)veehouderijbedrijf, het een onderdeel van de gemeenschap laten zijn van de boerderij, en het documenteren van de historie van de boerderij. Het openstellen van de boerderij voor bezichtigingen, voor het houden van cursussen, exposities, en voor overige activiteiten die tot doel hebben de boerderij levend te houden binnen de gemeenschap is een belangrijk onderdeel daarvan.

v20141004

Moestuin

Moestuin: Gereserveerd voor Moestuin

v20160412

ANBI

Naam van de instelling:De naam van de stichting is: Stichting Boerenhofstede Strand-Vliet

Door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer (RSIN): Het RSIN-nummer van de stichting is: 852041457 Het KvK-nummer van de stichting is: 56251203

Contactgegevens: Website: www.boerenhofstedestrandvliet.nl Telefoon: 020 496 12 44 Postadres: Brugstraat 11, 1191 AV Ouderkerk aan de Amstel.

Doelstelling: De stichting stelt zich ten doel het in standhouden van de boerenhofstede genaamd “Strandvliet”, gelegen aan de Binnenweg 18 te 1191 AA Ouderkerk aan de Amstel, waaronder mede begrepen het zo mogelijk doen uitoefenen van de veehouderij.

Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter, vacature, gezamenlijk bevoegd, met andere bestuurders
Secretaris, C.G. Bellaar, gezamenlijk bevoegd, met andere bestuurders
Penningmeester, C.G. Bellaar, gezamenlijk bevoegd, met andere bestuurders
Algemeen lid: vacature

Beloningsbeleid: De stichting verstrekt, behoudens de statutaire vacatiegelden ad € 20,- per vergadering per persoon tot een maximum van twee vergaderingen per jaar, uitdrukkelijk geen honorarium voor bestuurswerkzaamheden aan de bestuursleden. Sinds de oprichting zijn geen vacatiegelden uitgekeerd.

Beleidsplan: Beleidsplan 2019 e.v.
Inleiding:
Boerderij “Strandvliet” is een monumentale, eeuwenoude boerderij. De huidige gebouwen, bestaande uit het winterhuis met aangebouwde veestalling en het zomerhuis met aangebouwde garage en paardenstal dateren uit 1762. Een jaar eerder werden de oorspronkelijke gebouwen door brand verwoest. Op de bestaande fundamenten is de huidige boerderij herbouwd. De locatie “Strandvliet” wordt lang voor die tijd op diverse landkaarten en in verschillende beschrijvingen reeds genoemd. De thans bekende eerste vermelding dateert uit 1682. Sinds mensenheugenis functioneert de boerenhofstede als melkveehouderijbedrijf.

In het besef dat het een uitzonderlijk voorrecht was dat de heer W.K. Schoenmaker en zijn vrouw J. Schoenmaker-Brandse op deze historische locatie mochten boeren, hebben zij de boerderij op traditionele wijze geëxploiteerd, met maximaal behoud van de historische uitstraling van de boerderij. Onderdeel van die missie was deze, als één van de weinige in deze omgeving nog in oorspronkelijke staat verkerende boerderij te behouden voor de gemeenschap. Niet alleen als verschijningsvorm, maar ook als actieve boerderij, en deze deel uit te laten maken van de gemeenschap door de boerderij open te stellen voor publiek, schilder- en andere cursussen te laten plaatsvinden, de boerderij beschikbaar te stellen voor verfilming en filmopnames, de moestuin in de boomgaard beschikbaar te stellen voor tuinders die op traditionele, natuurvriendelijke wijze tuinieren, enz.

De wens van de erflaters was om de boerderij, niet alleen in vorm, maar ook in functie, maximaal zijn historische plaats te laten behouden. Dat hield in dat de boerderij als veehouderijbedrijf moest blijven functioneren. Dat dreigde te worden geobstrueerd door de milieu- en dierenwelzijnseisen terzake van de veestalling. De Hollandse stal voldeed daar niet aan. Dieren mogen niet meer aangebonden op stal staan; ze moeten vrij kunnen rondlopen. Om te voorkomen dat de boerderij als “woonboerderij” voortgezet zou worden, en dus, behoudens de verschijningsvorm, de oorspronkelijke functie van de boerderij zou verdwijnen, kon deze wens enkel verwezenlijkt worden door toe te staan dat achter de oorspronkelijke gebouwen een moderne stal werd gebouwd die aan de hedendaagse eisen voldeed.

In dat historisch perspectief heeft de stichting “Stichting Boerenhofstede Strand-Vliet” tot doel de boerderij te behouden en in oorspronkelijke functie te houden, de historie te documenteren en de hofstede levend te houden voor de gemeenschap.

Doelstelling:
Het statutaire doel is:

 1. De stichting stelt zich ten doel het in stand houden van de boerenhofstede genaamd “Strandvliet“, gelegen aan de Binnenweg 18 te 1191 AA Ouderkerk aan de Amstel, waaronder mede begrepen het zo mogelijk doen uitoefenen van de veehouderij.
 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken:
   • door het in stand houden van de huidige uiterlijke verschijningsvorm van de thans bestaande hofstede met zomer- en winterhuis, aangebouwde stal en ver­dere aanhorigheden;
   • door het verhuren danwel verpachten van de hoeve, het zomer- en het winter­huis, de verschillende schuren en stallen, zowel tezamen als afzonderlijk;
   • door het verpachten of op andere wijze gebruiken of doen gebruiken van de bij de hofstede behorende landerijen;
   • door het organiseren van bezichtigingen en het houden van exposities;
   • door het verwerven, beheren en exploiteren van financiële middelen en andere goederen, welke in het kader van haar doelstelling worden aangewend; en
   • met alle andere wettige middelen, welke – naar het oordeel van haar bestuur – tot het bereiken van het door haar gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn. 

Met inachtneming van de schetsomschrijving in de inleiding stelt de stichting zich ten doel de boerenhofstede genaamd “Strandvliet”, gelegen aan de Binnenweg 18 te 1191 AA Ouderkerk aan de Amstel, in zijn meest oorspronkelijke verschijningsvorm in stand te houden.
De historische waarde van de boerderij omvat echter meer dan enkel de verschijningsvorm. Ook de functie en de geschiedenis van de boerderij vormen een essentieel onderdeel. De stichting stelt zich dan ook tot doel, naast het behoud en waar nodig herstellen en versterken van de oorspronkelijke verschijningsvorm, ook het doen functioneren van het (melk)veehouderijbedrijf, het een onderdeel van de gemeenschap laten zijn van de boerderij, en het documenteren van de historie van de boerderij.
Het openstellen van de boerderij voor bezichtigingen, voor het houden van cursussen, exposities, en voor overige activiteiten, die tot doel hebben de boerderij levend te houden binnen de gemeenschap, is een belangrijk onderdeel daarvan.

Actueel beleid:
De nalatenschap van de heer W.K. Schoenmaker is afgewikkeld; de vermogenspositie van de stichting is thans duidelijk. De aanvraag van de ANBI-status voor de stichting is gehonoreerd.
Voorts heeft de stichting in samenspraak met de pachter een eerste versie van het activiteitenprogramma opgesteld.

Werkzaamheden van de stichting
korte termijn:
– beheer van de onroerende zaken, w.o. beheer van de boerderij en tuinen in de boomgaard
– ontwikkelen van een activiteitenprogramma, zoals openstellingen, exposities, cursussen
– opzetten financiële prognoses en begrotingen
midden korte termijn:
– uitvoering geven aan activiteitenprogramma: openstellingen, exposities, cursussen
– opstellen onderhoudsplan gebouwen
– communicatieplan, publiciteit, contacten met Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel en IVN
langere termijn:
– uitvoering geven aan onderhoudsplannen
– uitbreiding geven aan activiteitenprogramma: openstellingen, exposities, cursussen
– openstellen ruimte voor locale non-profit-organisaties voor bijeenkomsten en vergaderingen
– documenteren historie boerenhofstede Strandvliet
– inrichten museumkamer over Strandvliet

Wijze waarop de stichting fondsen wil verwerven
– opbrengsten uit huur en pacht
– opbrengsten uit activiteitenprogramma
– vergoedingen, subsidies en donaties
– schenkingen, legaten en erfstellingen
– inkomsten uit eigen vermogen
– incidentele baten

Wijze waarop de stichting fondsen en vermogen zal beheren
Het vermogen bestaat enerzijds uit de onroerende zaken, omvattende gebouwen, tuin, erf, ondergrond, landerijen en boomgaard, alsmede anderzijds uit liquiden. Het vermogen staat tot doel de boerenhofstede in stand te houden en activiteiten te bevorderen waarin de boerenhofstede centraal staat.
De onroerende zaken zullen onderhouden en in goede staat gehouden worden, en waar mogelijk zal de oorspronkelijke toestand hersteld worden.
De liquiden zullen “defensief” belegd worden. Een nader op te stellen plan, waarin betrokken de beleggingshorizon in relatie tot te verwachten investeringen wegens groot onderhoud, zal duidelijkheid geven omtrent de te verkiezen wijze van beleggen.

Wijze waarop de stichting fondsen en vermogen zal besteden
De beschikbare middelen zullen aangewend worden voor het in stand houden, het beheer en onderhoud van de boerenhofstede alsmede voor activiteiten waarin de boerenhofstede centraal staat, zoals het activiteitenprogramma.
De stichting heeft geen winstoogmerk, en zal, behoudens de statutaire vacatiegelden, uitdrukkelijk geen honorarium voor bestuurswerkzaamheden aan de bestuursleden verstrekken.
Hoewel bij het activiteitenprogramma zo mogelijk gestreefd zal worden naar een kostendekkende opzet, is het primaire doel daarvan de functie en het functioneren van de boerenhofstede, vroeger en nu uit te dragen, en bekendheid te geven aan het natuurleven op en om de boerderij in de breedste zin.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 1. Een aanvang is gemaakt met het activiteitenprogramma bestaande uit:
  – Schoolbezoek van leerlingen uit het basisonderwijs;
  – Openstellen van de boerderij met rondleiding en presentaties tijdens de Amstellanddag;
  – Openstellen van de boerderij en rondleiding en presentaties tijdens Open Monumentendag;
  – Cursus natuurlijk tuinieren voor de tuinders in de boomgaard: kennis overdragen hoe een tuin op natuurlijke wijze, zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen tot bloei te brengen.
 2. Er is regelmatig overleg geweest met de pachters van de boerderij, onder andere omtrent het inpassen van het activiteitenprogramma, grootonderhoud en overige zaken.
 3. Contacten worden onderhouden met de houders van de moestuinen en er is een regeling vastgesteld voor het bijhouden van de bermen, schoonhouden van sloten, etc. rond de boomgaard.
 4. De vacature Algemeen lid is in de periode 2016-2019 ingevuld geweest door een nieuw bestuurslid met bijzondere kwaliteiten ter zake het documenteren van de historie van de boerderij Strand-Vliet. Helaas heeft het bestuurslid zich te vroeg uit deze functie teruggetrokken wegens het aanvaarden van een functie elders.
 5. Meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden met een vrijwilliger, met ruime ervaring in het onderwijs, om structuur en vorm te geven aan het activiteitenprogramma. Deze vrijwilliger heeft inmiddels weer een vaste betrekking in het onderwijs aanvaard, waardoor zij niet meer beschikbaar is voor Strand-Vliet. Punt van aandacht uit die overleggen is het streven naar een royale ruimte in de boerderij voor het organiseren van activiteiten.
 6. Voor grootonderhoud staat thans gepland schilderwerk en vervangen resp. herstellen van het rieten dak op de koestal. Afhankelijk van susidieverlening staat dat voor 2021/2022 gepland.
 7. Per 1 mei 2020 heeft mevrouw M. Ronhaar, na 8 jaar de functie van voorzitter te hebben vervuld, zich teruggetrokken.
 8. Gezocht wordt naar bestuursleden voor uitbreiding van het stichtingsbestuur.
 9. Een oude, houten schuur, genaamd “de groenen schuur” verkeert in zeer matige staat en is in zijn huidige vorm weinig functioneel voor de boerderij. Gesprekken met de pachter zijn gaande die schuur te vervangen door een goed bruikbare loods voor machineberging en jongveestalling. Daarmee zou de oorspronkelijke koestal vrij gemaakt kunnen worden ten behoeve van het activiteitenprogramma.

Financiële verantwoording:

Rekening & verantwoording 2020

 

V20210728

Links

CONTACT

Contact Form
Vul uw naam in.
Uw email adres.
Uw bericht.
Contact Details

Telefoonnr.: 020 496 12 44 Postadres Brugstraat 11 1191 AV Ouderkerk aan de Amstel

         
Copyright © 2014 Boerenhofstede Strand-Vliet
Webdesign door PCare ICT Support